د نصاب جایزې او لاسته راوړنې

په 2018/19 کال کې 3 د لویدیځ لندن پوهنتون میوزیک ازموینې کې ناست وو.

lynn.sanderson_191120-143828-68.jpg
lynn.sanderson_191120-143841-6a.jpg
lynn.sanderson_191120-143852-6c.jpg
lynn.sanderson_191120-143907-6e.jpg